Golf one – timeless shape of body

After difficulty and failure with the concept EA266 main fetched another course. Golf attributed concept whose success in the market have had time to check other producers – for example, with its model Fiat 127. This gave the car birthright arrangement across the front of the drive unit with front-wheel drive. Design commissioned by then only thirty-Giorgio Giugiaro, whose star had fully shine later. This option despite several concerns proved to be very happy. Whooping spirited Italians succeeded in their studies Ital Design to create a timeless shape of the bodywork, which after slight modifications were also made to the series. Large glazed surface, wedge sloping bonnet, sharply clipped the front face with a pair okrúhlich headlamps, large dump third dvere- were all elements that create long characteristic image of the first generation Golf. When marketing was available only in three-door and five-door with two spark-ignition engines 1.1 La 1.5 liters. Track width and wheelbase while its creators chosen so as to easily fit on jacks, which in a wide service network remained after beetle.

Nach Schwierigkeiten und Misserfolg mit dem Konzept der EA 266 Dinge, die sie auf andere Weise weiter. Golf zurückzuführen Konzept, dessen Erfolg auf dem Markt haben Zeit gehabt, um andere Hersteller zu prüfen – zum Beispiel mit seinem Modell Fiat 127. Das gab das Auto Geburtsrecht Anordnung über die Vorderseite der Antriebseinheit mit Frontantrieb. Design by dann nur dreißig Giorgio Giugiaro, dessen Stern hatte später voll Glanz genommen. Diese Option trotz einiger Bedenken erwiesen sich als sehr glücklich zu sein. Whooping temperament Italiener gelang ihr Studium Ital Design eine zeitlose Form der Körperarbeit, die nach geringfügigen Änderungen wurden auch an der Reihe entstehen lassen. Große verglaste Fläche, Keil abfallende Motorhaube, stark beschnitten die Vorderseite mit einem Paar okrúhlich Scheinwerfer, große Mulden dritten dvere- waren alle Elemente, die lange charakteristische Bild der ersten Golf-Generation zu schaffen. Bei der Vermarktung nur in Dreitürer und Fünftürer mit zwei Ottomotoren 1.1 La 1,5 Liter zur Verfügung. Spurweite und Radstand, während seine Schöpfer so gewählt, dass leicht auf Buchsen passen, die in einem weiten Servicenetz blieb nach Käfer.

Po ťažkostiach a neúspechu s konceptom EA266 veci nabrali iný kurz. Golfu prisúdili koncepciu, ktorej úspešnosť na trhu už stihli overiť iní výrobcovia – napríklad Fiat so svojím modelom 127. Tak dostalo auto do vienka usporiadanie hnacieho agregátu vpredu naprieč s pohonom predných kolies. Dizajnom poverili vtedy iba tridsaťročného Giorgia Giugiara, ktorého hviezda mala naplno zažiariť neskôr. Táto voľba sa napriek viacerým obavám ukázala ako veľmi šťastná. Čiernemu temperamentnému Talianovi sa podarilo vo svojom štúdiu Ital Design vytvoriť nadčasový tvar karosérie, ktorý po malých úpravách prešiel aj do série. Veľká zasklená plocha, klinovito sa zvažujúca kapota, ostro urezané predné čelo s dvojicou okrúhlich svetlometov, veľké výklopné tretie dvere- to všetko boli prvky, ktoré dlhý čas vytvárali charakteristický obraz Golfu prvej generácie. Pri uvedení na trh bol k dispozícii tak v trojdverovej, ako aj v päťdverovej verzii s dvoma zážihovými motormi 1,1 l a 1,5l. Rozchod kolies a rázvor náprav zvolili pritom jeho tvorcovia tak, aby sa bez problémov vošiel na zdviháky, ktoré v širokej sieti servisov zostali po Chrobákovi.

Po potížích a neúspěchu s konceptem EA266 věci nabraly jiný kurz. Golfu přisoudili koncepci, jejíž úspěšnost na trhu již stihli ověřit jiní výrobci – například Fiat se svým modelem 127. Tak dostalo auto do vínku uspořádání hnacího agregátu vpředu napříč s pohonem předních kol. Designem pověřili tehdy pouze třicetiletého Giorgia Giugiara, jehož hvězda měla naplno zazářit později. Tato volba se navzdory několika obavám ukázala jako velmi šťastná. Černému temperamentnímu Italovi se podařilo ve svém studiu Ital Design vytvořit nadčasový tvar karoserie, který po malých úpravách přešel i do série. Velká zasklená plocha, klínovitě se svažující kapota, ostře urezané přední čelo s dvojicí okrúhlich světlometů, velké výklopné třetí dvere- to všechno byly prvky, které dlouhou dobu vytvářely charakteristický obraz Golfu první generace. Při uvedení na trh byl k dispozici jak v třídveřové, tak v pětidveřové verzi se dvěma zážehovými motory 1,1 la 1,5 l. Rozchod kol a rozvor náprav zvolili přitom jeho tvůrci tak, aby se bez problémů vešel na zvedáky, které v široké síti servisů zůstaly po brouků.

Po ťažkostiach a neúspechu s konceptom EA266 veci nabrali iný kurz. Golfu prisúdili koncepciu, ktorej úspešnosť na trhu už stihli overiť iní výrobcovia – napríklad Fiat so svojím modelom 127. Tak dostalo auto do vienka usporiadanie hnacieho agregátu vpredu naprieč s pohonom predných kolies. Dizajnom poverili vtedy iba tridsaťročného Giorgia Giugiara, ktorého hviezda mala naplno zažiariť neskôr. Táto voľba sa napriek viacerým obavám ukázala ako veľmi šťastná. Čiernemu temperamentnému Talianovi sa podarilo vo svojom štúdiu Ital Design vytvoriť nadčasový tvar karosérie, ktorý po malých úpravách prešiel aj do série. Veľká zasklená plocha, klinovito sa zvažujúca kapota, ostro urezané predné čelo s dvojicou okrúhlich svetlometov, veľké výklopné tretie dvere- to všetko boli prvky, ktoré dlhý čas vytvárali charakteristický obraz Golfu prvej generácie. Pri uvedení na trh bol k dispozícii tak v trojdverovej, ako aj v päťdverovej verzii s dvoma zážihovými motormi 1,1 l a 1,5l. Rozchod kolies a rázvor náprav zvolili pritom jeho tvorcovia tak, aby sa bez problémov vošiel na zdviháky, ktoré v širokej sieti servisov zostali po Chrobákovi.

Po ťažkostiach a neúspechu s konceptom EA266 veci nabrali iný kurz. Golfu prisúdili koncepciu, ktorej úspešnosť na trhu už stihli overiť iní výrobcovia – napríklad Fiat so svojím modelom 127. Tak dostalo auto do vienka usporiadanie hnacieho agregátu vpredu naprieč s pohonom predných kolies. Dizajnom poverili vtedy iba tridsaťročného Giorgia Giugiara, ktorého hviezda mala naplno zažiariť neskôr. Táto voľba sa napriek viacerým obavám ukázala ako veľmi šťastná. Čiernemu temperamentnému Talianovi sa podarilo vo svojom štúdiu Ital Design vytvoriť nadčasový tvar karosérie, ktorý po malých úpravách prešiel aj do série. Veľká zasklená plocha, klinovito sa zvažujúca kapota, ostro urezané predné čelo s dvojicou okrúhlich svetlometov, veľké výklopné tretie dvere- to všetko boli prvky, ktoré dlhý čas vytvárali charakteristický obraz Golfu prvej generácie. Pri uvedení na trh bol k dispozícii tak v trojdverovej, ako aj v päťdverovej verzii s dvoma zážihovými motormi 1,1 l a 1,5l. Rozchod kolies a rázvor náprav zvolili pritom jeho tvorcovia tak, aby sa bez problémov vošiel na zdviháky, ktoré v širokej sieti servisov zostali po Chrobákovi.

Po ťažkostiach a neúspechu s konceptom EA266 veci nabrali iný kurz. Golfu prisúdili koncepciu, ktorej úspešnosť na trhu už stihli overiť iní výrobcovia – napríklad Fiat so svojím modelom 127. Tak dostalo auto do vienka usporiadanie hnacieho agregátu vpredu naprieč s pohonom predných kolies. Dizajnom poverili vtedy iba tridsaťročného Giorgia Giugiara, ktorého hviezda mala naplno zažiariť neskôr. Táto voľba sa napriek viacerým obavám ukázala ako veľmi šťastná. Čiernemu temperamentnému Talianovi sa podarilo vo svojom štúdiu Ital Design vytvoriť nadčasový tvar karosérie, ktorý po malých úpravách prešiel aj do série. Veľká zasklená plocha, klinovito sa zvažujúca kapota, ostro urezané predné čelo s dvojicou okrúhlich svetlometov, veľké výklopné tretie dvere- to všetko boli prvky, ktoré dlhý čas vytvárali charakteristický obraz Golfu prvej generácie. Pri uvedení na trh bol k dispozícii tak v trojdverovej, ako aj v päťdverovej verzii s dvoma zážihovými motormi 1,1 l a 1,5l. Rozchod kolies a rázvor náprav zvolili pritom jeho tvorcovia tak, aby sa bez problémov vošiel na zdviháky, ktoré v širokej sieti servisov zostali po Chrobákovi.

Po ťažkostiach a neúspechu s konceptom EA266 veci nabrali iný kurz. Golfu prisúdili koncepciu, ktorej úspešnosť na trhu už stihli overiť iní výrobcovia – napríklad Fiat so svojím modelom 127. Tak dostalo auto do vienka usporiadanie hnacieho agregátu vpredu naprieč s pohonom predných kolies. Dizajnom poverili vtedy iba tridsaťročného Giorgia Giugiara, ktorého hviezda mala naplno zažiariť neskôr. Táto voľba sa napriek viacerým obavám ukázala ako veľmi šťastná. Čiernemu temperamentnému Talianovi sa podarilo vo svojom štúdiu Ital Design vytvoriť nadčasový tvar karosérie, ktorý po malých úpravách prešiel aj do série. Veľká zasklená plocha, klinovito sa zvažujúca kapota, ostro urezané predné čelo s dvojicou okrúhlich svetlometov, veľké výklopné tretie dvere- to všetko boli prvky, ktoré dlhý čas vytvárali charakteristický obraz Golfu prvej generácie. Pri uvedení na trh bol k dispozícii tak v trojdverovej, ako aj v päťdverovej verzii s dvoma zážihovými motormi 1,1 l a 1,5l. Rozchod kolies a rázvor náprav zvolili pritom jeho tvorcovia tak, aby sa bez problémov vošiel na zdviháky, ktoré v širokej sieti servisov zostali po Chrobákovi.