Project with sign EA266 (1969)

Volkswagen EA266 (1969)

The project with a mysterious sign EA266. First-generation Golf was a completely new concept – a short two spatial body with obliquely sloping rear of the engine transverse in front and front wheel drive. The market came in 1974, its

Das Projekt mit einem geheimnisvollen Zeichen EA266. Die erste Generation Golf war ein völlig neues Konzept – eine kurze zwei räumlichen Körper mit schräg abfallenden Rückseite des Motors quer vor und Frontantrieb. Der Markt war im Jahr 1974

Projekt s tajomným označením EA266. Golf prvej generácie mal úplne novú koncepciu – krátku dvoj- priestorovú karosériu so šikmo sa zvažujúcou zadnou časťou, motor uložený vpredu naprieč a pohon predných kolies. Na trh prišiel v roku

Projekt s tajemným označením EA266. Golf první generace měl zcela novou koncepci – krátkou dvou- prostorovou karoserii se šikmo se svažující zádí, motor uložený vpředu napříč a pohon předních kol. Na trh přišel v roce 1974, jeho vývoj

O projeto com um sinal de EA266 misterioso. Primeira geração Golf era um conceito completamente novo – um corpo espacial dois short com obliquamente inclinada traseira do motor transversal na frente e tração dianteira. O mercado veio

该项目带有神秘色彩的标志EA266。第一代高尔夫是一个全新的概念 – 短短两个空间的身体与发动机横向的斜前方倾斜的后和前轮驱动。市场是在1974年,其开发始于早在六十年代末,正是在1967年4月当时看到一个项目的光线带有神秘色彩的标志EA266。在他身后是躲在一个新的紧凑型轿车大众,其任务是取代市场甲壳虫发展。开发工作已委托保时捷。项目组的负责人还没有莫过于自己Fredinand皮耶希,谁在当时担任该公司的保时捷首席设计师等。

El proyecto con un signo EA266 misteriosa. La primera generación de Golf era un concepto completamente nuevo – un corto de dos cuerpo espacial con la parte trasera oblicua con pendiente transversal del motor al frente y tracción

Projekt z tajemniczym znakiem EA266. Golf pierwszej generacji była zupełnie nowa koncepcja – krótkie dwa ciała przestrzennej z ukośnie opadający tył silnika poprzecznie z przodu i napędem na przednie koła.Rynek przyszedł w 1974

development was started back in the late sixties, precisely in April 1967. At that time saw the light of a project with a mysterious sign EA266. Behind him are hiding development of a new compact car VW, whose task was to replace the market Beetle. Development work has been entrusted by Porsche. Head of the project team has not yet none other than himself Fredinand Piech, who at the time served in the company Porsche the chief designer.

der Entwicklung wurde bereits in den späten sechziger Jahren begann, genau im April 1967. Zu diesem Zeitpunkt sah das Licht eines Projekts mit einer geheimnisvollen Zeichen EA266. Hinter ihm verstecken Entwicklung eines neuen Kleinwagen VW, deren Aufgabe es war, den Markt Beetle ersetzen. Die Entwicklungsarbeit wurde von Porsche beauftragt. Leiter des Projektteams noch nicht niemand anderem als sich selbst Fredinand Piech, der zu dieser Zeit in der Firma Porsche Chefdesigner serviert.

1974, jeho vývoj sa začal už v druhej polovici šesťdesiatych rokov, presnejšie v apríli 1967. Vtedy uzrel svetlo sveta projekt s tajomným označením EA266. Za ním sa skrýval vývoj nového kompaktného vozidla VW, úlohou ktorého bolo nahradiť na trhu Chrobáka. Vývojovými prácami bola poverená firma Porsche. Šéfom projektového tímu nebol pritom nikto iný, než sám Fredinand Piech, ktorý v tom čase zastával vo firme Porsche funkciu hlavného konštruktéra.

začal již v druhé polovině šedesátých let, přesněji v dubnu 1967. Tehdy spatřil světlo světa projekt s tajemným označením EA266. Za ním se skrýval vývoj nového kompaktního vozu VW, jehož úkolem bylo nahradit na trhu Brouka. Vývojovými pracemi byla pověřena firma Porsche. Šéfem projektového týmu nebyl přitom nikdo jiný, než sám Fredinand Piech, který v té době zastával ve firmě Porsche funkci hlavního konstruktéra.

em 1974, o seu desenvolvimento foi iniciado no final dos anos sessenta, precisamente em abril de 1967. Naquela época, viu a luz de um projeto com um sinal de EA266 misterioso. Atrás dele estão escondendo o desenvolvimento de um novo carro compacto VW, cuja tarefa era substituir o mercado Beetle. O trabalho de desenvolvimento foi confiada pela Porsche. Chefe da equipe de projeto ainda não tem nenhum outro senão o próprio Fredinand Piech, que na época servia na companhia Porsche o designer-chefe.

delantera. El mercado se produjo en 1974, su desarrollo se inició a finales de los años sesenta, precisamente en abril de 1967. En ese momento vio la luz de un proyecto con un signo EA266 misteriosa. Detrás de él se esconde el desarrollo de un nuevo VW coche compacto, cuya tarea consistía en reemplazar el mercado Beetle. El trabajo de desarrollo ha sido confiada por Porsche. Jefe del equipo del proyecto aún no cuenta con nada menos que el propio Fredinand Piech, quien en ese momento sirve en la empresa Porsche el jefe de diseño.

roku, jego rozwój rozpoczął się w późnych latach sześćdziesiątych, w kwietniu 1967 roku dokładnie W tym czasie ujrzała światło projektu z tajemniczym znakiem EA266. Za nim ukrywają rozwój nowego kompaktowego VW samochodu, którego zadaniem było zastąpienie rynku Beetle. Prace rozwojowe zostało powierzone przez Porsche. Kierownik zespołu projektowego nie ma jeszcze nikt inny jak sam Fredinand Piech, który w tym czasie pełnił w firmie Porsche główny projektant.